วันที่   1   เมษายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประจำปี 2563  120  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - การประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสาร OBEC AWARDS  15  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี