วันที่   2   เมษายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - การประชุมคณะทำงานจัดทำผลงาน OBEC AWARDS  15  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี