วันที่   20   เมษายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุรินทร์ (ผอ.ประสงค์ สุภาสัย)  10  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์