วันที่   28   เมษายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." และ ประชุม ผอ.กลุ่ม/หน่วย  20  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมเพื่อรับนโยบาย/ข้อราชการ และปรึกษาหารือข้อราชการ ในการบริหารจัดการและดำเนินงาน  15  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ