วันที่   11   พฤษภาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  15  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์