วันที่   12   พฤษภาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมเพื่อรับนโยบาย/ข้อราชการ และปรึกษาหารือข้อราชการในการบริหารจัดการและดำเนินการ  15  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ