วันที่   28   พฤษภาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุมปฏิบัติการประสานแผนการบริหารจัดการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับหน่วยงานในสังกัด ด้วยรูปแบบออนไลน์  25  นางลัคนา คณากรณ์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประชุมแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)  10  นางสาวกมลรัตน์ สำนักนิตย์