วันที่   13   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การดำเนินงานนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รูปแบบ Online ผ่านรูปแบบโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  10  นางสาวแก้วตา ปัญญายงค์
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - อบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2564  20  นายวัชรา สามาลย์