วันที่   15   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การดำเนินงานนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รูปแบบ Online ผ่านรูปแบบโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  10  นางสาวแก้วตา ปัญญายงค์
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - อบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2564  20  นายวัชรา สามาลย์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ร่วมประชุมชี้แจงคลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  10  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - การประชุมชี้แจงการฝึกประสบการณ์นักศึกษาปริญญาโท จากวิทยาลัยนครราชสีมา  6  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี