วันที่   29   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการชมรม สตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต  55  นางปฤษณา อรรถเวทิน
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - จัดทำคำขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจางประจำเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  50  นางสาวพิมพ์ชนก ฤกษ์ทายี
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์  20  นายวัชรา สามาลย์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์  7  นายวัชรา สามาลย์
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานลูกเสือ  15  นางนุษย์นภา พิทยารักษ์