วันที่   19   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์  20  นายวัชรา สามาลย์