วันที่   23   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสหวิทยาเขต 3 จอมสุรินทร์ (ออนไลน์)  5  นางสาววราภรณ์ โด่งดัง