วันที่   27   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  10  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์