วันที่   30   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์  10  นายวัชรา สามาลย์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตำแแหน่งผอ.รร. ครั้งที่ 1 (6 เดือน)  10  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์  20  นายวัชรา สามาลย์