วันที่   2   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์  20  นายวัชรา สามาลย์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - รวมต้อนร้บ คณะที่มาส่งพันจ่าสิบเอกคมกฤช ทองหล่อ และนางพงศ์ผกา กงชัยยา  20  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน