วันที่   6   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์  20  นายวัชรา สามาลย์
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบโครงงานคุณธรรม “วิถีพุทธรุ่นใหม่ใส่ใจสังคม” (ออนไลน์)  5  นางสาวธนาวดี พระเมเด