วันที่   9   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - การนิเทศติดตามและประเมินผลและการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา  10  นางนุษย์นภา พิทยารักษ์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมพิจารณาคัดเลือกทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๕  10  นางสาวแก้วตา ปัญญายงค์
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมจัดทำคะแนน รับย้าย รับโอน 38 ค.(2)  7  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมจัดทำคะแนนรับย้าย รับโอน 38 ค.(2)  7  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน