วันที่   10   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - การนิเทศติดตามและประเมินผลและการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา  10  นางนุษย์นภา พิทยารักษ์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์  20  นายวรวิทย์ วุฒิยา
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - จัดทำคะแนนย้ายผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ.2564  30  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน