วันที่   11   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - การนิเทศติดตามและประเมินผลและการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา  10  นางนุษย์นภา พิทยารักษ์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน ผ่านโปรแกรม Zoom ครับ  10  นายวัชรา สามาลย์