วันที่   13   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - แบบการนิเทศติดตามและประเมินผลและการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา  10  นางนุษย์นภา พิทยารักษ์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และการนำเข้าข้อมูล  17  นางลัคนา คณากรณ์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมท่านรองผอ.เขตและคณะศึกษานิเทศก์  15  นายวัชรา สามาลย์