วันที่   4   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  8  นางสาวปานา พะน้ำเที่ยง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564  20  นางสาวธนาวดี พระเมเด