วันที่   7   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  25  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์