วันที่   30   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)  5  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประเมินโรงเรียนคุณธรรม  20  นายวัชรา สามาลย์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประชุมเครือข่าย พสน.  10  นายสิรวิชญ์ แสนดี