วันที่   17   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - การประชุมเศรษฐกิจพอเพียง  15  นางลัคนา คณากรณ์
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในหลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  5  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง