วันที่   16   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมชี้แจงซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค่าตอบแทน และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)  10  นางจิรานุช แสนดี