วันที่   18   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - การประชุมชี้แจงซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)  10  นางจิรานุช แสนดี
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมเศรษฐกิจพอเพียง  15  นางลัคนา คณากรณ์