วันที่   23   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - คัดเลือกประกวดคลิปสั้นการรณรงค์ป้องกันสารเสพติด (เหล้า/บุหรี่) ในสถานศึกษา ภายใต้หัวข้อ “สถานศึกษาปลอดเหล้า/บุหรี่”  10  นางปาณิศา เรืองแสง