วันที่   19   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประชุมทำคะแนนย้าย ปี 2564  10  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน