วันที่   26   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - การตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม "วิถีพุทธรุ่นใหม่ใส่ใจสังคม"  15  นางสาวธนาวดี พระเมเด
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมการวางแผนอัตรากำลัง  10  นางสาววราภรณ์ โด่งดัง