วันที่   27   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - การตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม "วิถีพุทธรุ่นใหม่ใส่ใจสังคม"  15  นางสาวธนาวดี พระเมเด
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนลูกเสือ ของสถานศึกษา สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  20  นางนุษย์นภา พิทยารักษ์